Radio Taiwán Internacional

Aborígenes de Taiwán

臺灣原住民族 Táiwān yuánzhùmínzúAborígenes de Taiwán在17世紀,臺灣有許多不同的部族,各個部族都有他們自己的語言和生活方式。Zài 17 shìjì , táiwān yǒu xǔduō bùtóng de bùzú , gègè bùzú dou yǒu t...